Dela

Användarvillkor & Integritetspolicy

Senast uppdaterad 30 juli 2021

Vi vill att du ska bli nöjd med ditt besök på vår webbplats och har upprättat följande regler och villkor för att du som användare och SpanienProffsen ska veta vad vi ska förvänta oss av varandra.

Hoppa direkt till Integritetspolicy

Regler och villkor

Genom att använda denna webbplats godtar du att vara bunden av och att efterleva dessa regler och villkor och eventuella ytterligare villkor för specialkampanjer om inte du skriftligen erbjuder andra villkor som godkänns av SpanienProffsen. Du godtar även att efterleva alla eventuella riktlinjer eller regler som anslås på denna webbplats gällande en produkt eller en tjänst. Alla sådana riktlinjer och regler som anslås inkorporeras genom hänvisning i dessa regler och villkor. Om du inte godtar dessa regler och villkor, vänligen använd inte denna webbplats.

OBSERVERA: Vi förbehåller oss rätten att när som helst modifiera eller på annat sätt ändra dessa regler och villkor. Om inte annat anges gäller ändringar med omedelbar verkan. Kontrollera dessa regler och villkor då och då. Din fortsatta användning av webbplatsen sedan ändringar har anslagits utgör ditt godkännande av dessa ändrade regler och villkor och av rimligheten i dessa normer för avisering av ändringar om inte du erbjuder andra villkor som godkänns av SpanienProffsen.

Elektronisk kommunikation

När du besöker SpanienProffsen, använder tjänster på webbplatsen eller tar kontakt med vår kundtjänst kommunicerar du med oss elektroniskt. Vi kommunicerar också med dig via e-post eller genom att anslå meddelanden på och uppdatera webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godtar du att alla överenskommelser, meddelanden, avslöjanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller till dig elektroniskt uppfyller varje krav på att sådan kommunikation skall vara skriftlig.

Tjänsten

Information om Spanien och företag

Information av Spanien och om företagen har sammanställts av SpanienProffsen eller någon av våra medhjälpare eller företagen själva eller har hämtats från offentliga källor. SpanienProffsens avsikt är att all information på webbplatsen ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. SpanienProffsen kan dock inte garantera tillförlitligheten eller korrektheten i den information som finns presenterad på webbplatsen.

Vi uppmanar våra användare att själva göra en bedömning av informationen och företagen de köper någon tjänst eller vara från de butiker som visas på vår webbplats för att verifiera att informationen är exakt. Alla handlingar som vidtas av webbplatsens användare sker på individens ansvar. SpanienProffsen kan inte garantera att någon information är korrekt och kan inte hållas ansvarig för några handlingar som vidtas grundat på informationen som tillhandahålls.

Företagen

Företagen som anges på SpanienProffsens webbplats är oberoende tredje part och SpanienProffsen agerar inte som huvudman, agent eller mäklare med avseende på några annonsörer. Ditt förhållande med ett företag som du kontaktar genom denna webbplats gäller bara mellan dig och företaget. Du godkänner att inte hålla SpanienProffsen ansvarigt för någon förlust eller skada som uppstår på grund av några mellanhavanden med våra listade företag eller som följd av det innehåll som tillhandahålls av dessa företag via webbplatsen.

Vill du rapportera ett fel eller har några frågor, vänligen kontakta: info@spanienproffsen.com

Betalning

Ingen avgift ska betalas till SpanienProffsen för användningen av webbplatsen under dessa regler och villkors giltighetstid. SpanienProffsen ska inte ansvara för överföringen av medel som är skyldiga att betalas till någon tredje parts leverantör eller distributör hos vilken du väljer att handla. Du ska ansvara för att alla betalningar som du är skyldig blir överförda enligt de villkor som har kommits överens med en tredje parts leverantör eller distributör.

Tillägg av innehåll

I den händelse att SpanienProffsen gör det möjligt för dig att lägga till innehåll på webbplatsen i form av recensioner, meddelanden till företag eller andra användare eller annat ska SpanienProffsen vara berättigat att helt efter eget gottfinnande publicera, redigera, förkasta eller radera innehåll som det tillhandahålls. SpanienProffsen tillåter inte publiceringen av innehåll som kan vara olagligt enligt gällande lag.

Ändringar

SpanienProffsen förbehåller sig rätten att när som helst utan föregående meddelande ändra, upphäva eller utesluta alla eller några delar av innehåll, utformning, tillhandahållna tjänster eller annat på SpanienProffsen webbplats.

Användning

Tillåtet och otillåtet

Du godtar att använda denna webbplats endast till lagliga ändamål. Du får endast använda denna webbplats som en allmän vägledning för att söka information om Spanien och listade företag för eget privat bruk och ska inte använda denna webbplats till några andra ändamål. Du får överföra, visa och skriva ut en kopia av det material som presenteras på denna webbplats endast för ditt personliga, icke kommersiella bruk.

Utom där motsatsen uttryckligen anges ska inget inom webbplatsen tolkas som beviljandet av någon licens enligt våra eller tredje parts immateriella rättigheter vare sig genom lagligt hinder, slutsats, avstående eller annat. Utan begränsning av allmängiltigheten hos det föregående erkänner du och godtar att allt innehåll som är tillgängligt genom och som används för att bedriva webbplatsen och dess tjänster är skyddade av copyright, varumärke, patent eller andra äganderättigheter tillhörande SpanienProffsen eller våra samarbetspartners, licensgivare och tjänsteleverantörer. Du godtar att din data, ditt innehåll och all information som tillhandahålls eller används på webbplatsen, liksom din användning av vår webbplats och våra produkter och tjänster inte ska:

(a) Ändra eller fördärva några av de varumärken, service marks, utstyrselmärken (tillsammans benämnda ”varumärken”) eller annan immateriell egendom som tillgängliggjorts av oss i samband med webbplatsen eller på annat sätt bryta mot eller underlätta brott mot någon parts copyright, något patent, något varumärke, någon affärshemlighet eller annan äganderätt, publicitetsrätt eller sekretessrätt (tillsammans benämnda ”rättigheter”), inklusive tredje parts rättigheter;

(b) Framhålla dig själv som på något sätt sponsrad av, närstående eller godkänd av oss eller något av våra närstående bolag eller tjänsteleverantörer;

(c) Använda något av varumärkena eller annat innehåll som är tillgängligt genom webbplatsen till annat ändamål än det ändamål till vilket vi har tillgängliggjort dem för dig;

(d) Förtala eller nedsätta oss, våra varumärken eller någon aspekt hos webbplatsen;

(e) Anslå eller överföra något innehåll som är olagligt, hotfullt, oanständigt, uppviglande, pornografiskt eller hädiskt eller material som skulle kunna utgöra eller uppmuntra till handlingar som skulle kunna anses vara ett brott, ligga till grund för civilrättsligt belastning eller på annat sätt bryta mot någon lag;

(f) Ändra, översätta, modifiera, dekompilera, disassemblera eller bakåtkonstruera webbplatsen eller någon programvara eller några program som används i samband med den eller dess produkter och tjänster;

(g) Innehålla eller förmedla några virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber eller andra datorprogram eller annan kod som är utformad för eller avsedd att skada, förstöra, genskjuta, nedladda, störa, manipulera eller på annat sätt avbryta eller expropriera webbplatsen, data, personlig information, programvara, utrustning, servrar eller innehåll eller underlätta eller förmedla hacking eller liknande handlingar;

(h) Tillgå eller försöka tillgå webbplatsens icke offentliga områden eller någon annan användares lösenordsskyddade information;

(i) Uppträda som någon annan person eller entitet eller på annat sätt falskeligen uppge eller framställa din anslutning till en person eller en entitet; och

(j) Förhindra eller försvåra någon annans användning av webbplatsen (eller någon länkad webbplats)

Framing, länkning osv.

Användningen av innehåll på någon annan webbplats eller datorer i nätverk är förbjuden.

Framing, spegling, scraping eller data mining av webbplatsen och alla handlingar som efter vårt eget gottfinnande begränsar eller hämmar att någon annan användare använder webbplatsen (eller någon länkad webbplats) tillåts inte.

Övervakning av användningen av webbplatsen

Vi kan välja att elektroniskt övervaka områden på webbplatsen och kan avslöja innehåll, lagrad information eller elektroniska kommunikationer av varje typ (i) för att efterleva lagar, bestämmelser eller begäran av staten; (ii) om sådant avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att bedriva webbplatsen; eller (iii) för att skydda våra rättigheter eller egendom eller användarnas, sponsorernas, leverantörernas, licensgivarnas och återförsäljarnas rättigheter eller egendom.
Kontounderhåll

Genom att använda denna webbplats åtar du dig att vara ansvarig för att underhålla ditt kontos sekretess och lösenord samt att begränsa åtkomsten till din dator. Du samtycker även till att vara ansvarig för alla eventuella aktiviteter som äger rum med ditt lösenord eller ditt konto. Du samtycker till att omedelbart underrätta oss om eventuell obehörig användning av ditt lösenord eller konto eller annat brott mot säkerheten.

SpanienProffsen tar inte på sig ansvaret för någon förlust eller skada som uppkommer av din underlåtenhet att uppfylla ditt ansvar och dina skyldigheter enligt dessa regler och villkor. Genom att anslå information på denna webbplats förklarar och garanterar du att:

(i) du är lagligen behörig att godta dessa regler och villkor och använda denna webbplats;

(ii) du använder din faktiska identitet;

(iii) du har tillhandahållit endast sann, korrekt, aktuell och fullständig information; och

(iv) du kommer att underhålla och snabbt uppdatera den information som du tillhandahåller så att den förblir sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om du tillhandahåller någon information som är osann, inkorrekt, inaktuell eller ofullständig, eller om vi har goda grunder för att misstänka att sådan information är osann, inkorrekt, inaktuell eller ofullständig, kan vi upphäva eller avsluta ditt konto och neka all eventuell nuvarande och framtida användning av webbplatsen.
Uppsägning

Om du vill annullera ett användarnamn eller lösenord, eller om du blir varse om någon förlust, stöld eller obehörig användning av ett användarnamn eller lösenord, måste du omedelbart underrätta oss. Vi förbehåller oss rätten att ta bort eller ändra varje användarnamn eller lösenord vid vilken tidpunkt och av vilken anledning som helst. Vi kan upphäva eller avsluta ditt konto eller din användning av denna webbplats vid vilken tidpunkt och av vilken anledning som helst eller utan anledning.

Integritetspolicy

Så här behandlar vi information om dig

Vi på SpanienProffsen värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. På denna sida ger vi dig en beskrivning över hur vi samlar in, använder, delar och lagrar information om dig. Denna information gäller endast för webbplatsen www.spanienproffsen.com samt för de tjänster och produkter som finns på webbplatsen.

Delar av informationen på webbplatsen (inklusive undersidor) tillförs av dig som användare, exempelvis vid kontaktformulär eller vid skapande av användarkonton. För dessa uppgifter gäller dataskyddsförordningen och dataskyddslagen.

Information enligt Dataskyddsförordningen

Ändamålen med behandlingen samt rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål med behandling Rättslig grund för behandling
För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig. För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.
För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss. För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.
För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter. För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.
För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon. För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. För att utföra rättsliga åtaganden.

Ingen av ovan behandlingar innebär att vi gör automatiska individuella beslut, inbegripet profilering, på dig. Våra samarbetspartners, som har sina tjänster inramade på webbplatsen spanienproffsen.com (så kallade iframes eller annonstaggar), kan komma att göra automatiska beslut, inklusive profilering, på dig. För denna behandling är respektive samarbetspartner ansvarig. Kontakta dessa bolag för att få mer information.

Särskilt om den rättsliga grunden berättigat intresse

För olika typer av marknadsföringsändamål och informationsgivning har vi ett intresse av att få marknadsföra produkter och tjänster. Vi har även intressen av att kunna analysera och göra undersökningar för att kunna förbättra våra produkter och tjänster samt förbättra din upplevelse på webbplatsen. Vi behandlar även din information för att du ska få så relevanta erbjudanden och inbjudningar som möjligt. Vi behöver även kunna vara behjälpliga när du kontaktar oss och den behandlingen är nödvändig för vårt och ditt intresse att kunna hantera ärenden. Vi har också intresse att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster, till exempel när du är behörig användare och loggar in och får åtkomst till våra tjänster.

Mottagare av personuppgifterna

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners som till exempel nyhetsbrevsystem.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Vilken information behandlar vi om dig?

Du kan komma att lämna uppgifter om dig själv på flera olika sätt, såsom när du fyller i formulär på spanienproffsen.com, när du upprättar ett konto hos oss eller när du kontaktar oss på olika sätt. De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, e-postadress, samt plats i Spanien som du är intresserad av.

När du använder webbplatsen och våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information om dig.

Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Period för lagring

Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

När det gäller marknadsföringsändamål för dig som är en fysisk person gallrar vi dina personuppgifter 12 månader efter det att du upphört att vara kund eller användare.

Dina rättigheter

Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med ytterligare två månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen är vi skyldig att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.

Återkalla samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Länkar på webbplatsen och inramningar från samarbetspartners

På spanienproffsen.com kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Det kan även förekomma att våra samarbetspartners har så kallade inramningar (iframes eller annonstaggar) på webbplatsen som innebär att samarbetspartners kan samla in och behandla personuppgifter om dig via webbplatsen. Denna information gäller inte för dessa webbplatser och inramningar och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser eller inramningar. Kontakta dessa bolag för att få mer information.

Cookies

Vi använder också cookies (och andra liknande tekniker) för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om vår användning av cookies finner du här.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna på via e-post eller kontaktformulär.

E-post: info@spanienproffsen.com

Klagomål

Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss på info@spanienproffsen.com.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten på följande adress.
E-post: imy@imy.se
Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm