Dela

Flytta till Spanien som pensionär

Att exempelvis tillbringa vintern i Spanien och övriga året i Sverige, där du behåller din permanentbostad och dylikt, skapar möjligheter till en behaglig livsstil, men du kvarstår i det svenska systemet vad avser skatter, sjukvård och mycket annat. Om din önskan däremot är att flytta utomlands på permanent basis, varvid du ”klipper banden” med Sverige, så måste du även ha förståelse för reglerna om väsentlig anknytning och uppfyllda kan beskattningen av din pension förändras. För att din skattemässiga situation ska förändras så räcker det inte bara att flytta utomlands. Du måste även se till att:

  • Göra dig av med din svenska permanentbostad (sälja ägd bostad, säga upp hyresbostad).
  • Inte ha make/maka eller minderåriga barn kvar i Sverige.
  • Inte sitta i för många styrelser, äga svenska bolag m.m.
  • Uppfylla vissa andra krav (se nedan för mer detaljer).

Att flytta från Sverige och skaffa nytt boende i Spanien och därmed lämna den svenska folkbokföringen är inte automatiskt synonymt med att skattemässig emigration har skett. Det är därför av största vikt att utflyttningen är fullständig för att du ska anses inskränkt (begränsat) skattskyldig i Sverige. Enligt den svenska inkomstskattelagen är du obegränsat skattskyldig i Sverige (skattskyldig för samtliga dina inkomster i Sverige och från utlandet) om du:

  1. Är bosatt i Sverige
  2. Stadigvarande vistas i Sverige
  3. Har väsentlig anknytning till Sverige

Bosatt i Sverige

Du betraktas som bosatt i Sverige om du har din verkliga bosättning i landet, det vill säga är folkbokförd i Sverige och/eller tillbringar dygnsvilan i Sverige. Om du flyttar utomlands och inte har kvar någon permanentbostad i Sverige, anses du inte längre vara bosatt i Sverige. Efter utflyttningen får du inte längre äga, hyra eller på annat vis disponera en tidigare permanentbostad i Sverige.

Stadigvarande vistelse i Sverige

Lagtexten klargör inte hur lång vistelsetid som medför att man vistas i Sverige stadigvarande och, vilket är ovanligt, det finns inte heller någon exakt definition och vägledning att finna i den proposition som föregick lagstiftningen. Den allmänna uppfattningen av lagstiftarens intention är i praktiken att du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du under en sammanhängande tid av mer än sex månader per tolvmånadersperiod (obs! inte kalenderår) vistas i Sverige. Du kan dock inte, vilket många tenderar att tro, därmed dra slutsatsen att det är fritt fram att vara i Sverige knappt sex månader per år. Lagstiftningen från 1927 fastställer nämligen att så kallade tillfälliga avbrott i Sverigevistelsen inte ska beaktas. Tolkningen av tillfälliga avbrott har prövats ett flertal gånger i domstol och speciellt problematiskt blir det om du besöker Sverige ofta och under kortare perioder. Risken är nämligen att dina korta och frekventa Sverigebesök läggs samman med perioderna då du befinner dig i ditt bosättningsland. Rent generellt bör du sammanlagt vistas högst 3–4 månader per tolvmånadersperiod i Sverige.