Dela

Aktiebolag i Spanien – Sociedad Limitada, SL

Privat aktiebolag

Det räcker att en person äger, driver och styr bolaget. (sociedad de responsibilidad limitada – S.L.) Uppåt finns ingen gräns för hur många ägare eller styrelseledamöter som får finnas. Kapitalet, som måste satsas, är minimum 3 000 euro. Bolaget är ett eget rättssubjekt och måste ha en ordnad bokföring. Normalt utgör bolagets ägare dess styrelse medan den som är firmatecknare kallas administrador (ungefär företagsledare). Så den som i praktiken bestämmer i bolaget är administradoren. En juridisk person kan vara administrador.

Gången när man startar ett S.L.-bolag är följande: Det första steget är att ansöka om ett namn hos handelsregistret i Madrid. Där kontrolleras att inget annat företag i hela Spanien har samma namn det du ansöker om. Du kan föreslå flera namn samtidigt, vilka prövas i den ordning som du har prioriterat dem.

Den som står som sökande måste bli delägare i bolaget. Inom en vecka brukar man få svaret på namnansökan. När du fått det sökta namnet beviljat, tar du namnbeviset med till din bank och sätter in minimum 3 000 euro som aktiekapital. Som kontohavare anges det beviljade namnet. Banken kommer att skriva ut ett speciellt kvitto på att du har satsat aktiekapitalet.

Det tredje steget är att besöka en notarie för att bilda bolaget. Denne behöver följande information för att kunna upprätta escrituran (ungefär registreringsbevis):

  • Bevis på godkänt namn som du erhållit från handelsregistret i Madrid
  • Bevis på insättningen av aktiekapitalet (minimum 3 000 euro)
  • Bolagets verksamhet
  • Bolagets ägare
  • Bolagets administrador
  • Bolagets gatuadress (boxnummer godkänns inte)
  • Bolagets räkenskapsår, som kan vara den 31 i vilken månad som helst

När escrituran är färdigbehandlad hos notarien ska den lämnas in till skattemyndigheten och då får du ett preliminärt organisationsnummer. Detta kommer att börja på bokstaven B. Därefter ska escrituran presenteras för handelsregistret (motsvarande Bolagsverket i Sundsvall). Där kontrolleras att alla handlingar som notarien upprättat är korrekta. Och om så är fallet registreras bolaget. Behandlingstiden hos handelsregistret kan uppgå till en månad. När du fått tillbaka escrituran från handelsregistret skickar du den till skattemyndigheten för att få det definitiva organisationsnumret. Detta brukar alltid bli samma som det preliminära numret du tidigare har fått. Till sist måste du ge escrituran till din bank, vars juristavdelning måste kontrollera och godkänna escrituran. När detta gjorts är bolagets bankkonto öppnat och du kan göra insättningar och uttag. Tidsåtgången för att starta ett S.L.-bolag kan komma att bli cirka två månader.

Det överlägset vanligaste är att bolagets ägare ger en revisor eller advokat en fullmakt att genomföra bolagsstarten. Kostnaden för att starta ett bolag kan normalt uppskattas till cirka 2 000 euro och detta belopp inkluderar utlägg, arvoden och moms. Som bolagets ägare ansvarar du inte för bolagets skulder. Bolaget måste upprätta en årsredovisning. EU har bestämt hur ett aktiebolags årsredovisning ska se ut och Spanien följer dessa regler. Bolaget måste även upprätta en självdeklaration. I princip behöver inget aktiebolag ha en revisor som granskar bokföringen, revisionsplikt finns enbart för mycket stora företag. Preliminär F-skatt betalas från och med det andra året efter startåret vilket sker genom att ditt S.L.-bolag tre gånger betalar 18 procent av förra årets skattekostnad.

Publika aktiebolag

Den här formen av aktiebolag (Sociedad Anónima – S.A.) är i princip samma som att starta ett S.L.-bolag, men reglerna är mer formella för att skydda minoritetsägare. Aktiekapitalet är betydligt högre hos ett S.A. Kallelse måste ske till olika stämmor via annonsering i pressen. I princip startar man bara ett S.A.-bolag om man funderar på en börsintroduktion. Vid registreringen får ett S.A.-bolag ett organisationsnummer som börjar på A.