Dela

Skriva ut sig från Sverige

Svenska skatteregler när du flyttar till Spanien och skriver ut dig från Sverige skattemässigt

Vad innebär det att flytta till Spanien? Jo, det innebär att du och din familj (man, hustru och omyndiga barn) avyttrar er svenska bostad, säljer ert svenska familjebolag, ändrar bostadsadressen till Spanien och flyttar ert bohag till den spanska bostaden. Om du flyttat från Sverige till Spanien kan du vara oinskränkt eller inskränkt skattskyldig i Sverige. Om du inte längre vistas stadigvarande i Sverige, men tidigare varit bosatt i Sverige kan du skattemässigt bli behandlad på samma sätt som om du hade fortsatt att bo i Sverige. Detta kallas för obegränsat skattskyldig i Sverige. Om så är fallet innebär det att alla inkomster från hela världen ska skatteredovisas i Sverige trots att du anser dig utflyttad. Obegränsat skattskyldig i Sverige är den person som antingen:

 • Har sitt verkliga hem i Sverige. Du ska då vara folkbokförd i Sverige.
 • Vistas stadigvarande i Sverige, dvs. du vistas i Sverige i minst sex månader i följd. Det saknar betydelse om du tillfälligtvis lämnar Sverige under sexmånadersperioden.
 • Har väsentlig anknytning till Sverige trots att du flyttat till Spanien.

Det räcker att en av punkterna har uppfyllts för att du ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Begränsat skattskyldig är den person som inte är obegränsat skattskyldig i Sverige. Normalt är det så att om du äger exempelvis en fritidsbostad i Sverige är du skattskyldig för denna bostad i Sverige, men inte för andra inkomster. Detta kallas för begränsat skattskyldig.

När måste man skriva ut sig från Sverige?

Man måste ingenting. Svaret är att det bestämmer du själv beroende på din speciella situation. Detta i sin tur beror på när och om du önskar att kapa alla band med Sverige. Du måste emellertid se till att du har allt klart i Spanien vad gäller försäkringar innan du avregistrerar dig hos Försäkringskassan. Vidare måste du vara medveten om skillnaden mellan att fysiskt bli utskriven jämfört med att skattemässigt bli utskriven ur Sverige. För detta gäller speciella regler och dessa två saker kan inte uppnås i samma ansökan. När du väl har bestämt dig för att flytta från Sverige till Spanien ska du avregistrera dig hos folkbokföringsmyndigheten, som numera är Skatteverket. Samma dag du anmäler utflyttning, eller högst ett par dagar senare, är du folkbokföringsmässigt utskriven ur Sverige. Därmed är du också utskriven från Försäkringskassan och det svenska socialförsäkringssystemet. Däremot påverkas inte skyldigheten att betala skatt i Sverige. Många tror att bara man är folkbokföringsmässigt utskriven från Sverige så är man också skattebefriad där men skattskyldigheten påverkas inte av folkbokföringen.

Från och med utresedagen måste du bevisa att du inte har så kallad väsentlig anknytning till Sverige för att bli skattemässigt utskriven från Sverige. Frågan prövas av Skatteverket i samband med den årliga deklarationen. Innan deklarationen lämnas in kan man i och för sig begära förhandsbesked, men det är mycket svårt att få. Det innebär således en viss svårighet för dig som individ att veta din skatteplikt från utresedagen till den dag din deklaration har blivit granskad av Skatteverket. Under fem år efter utflyttning måste man visa att man inte har anknytning till Sverige för att bli skattebefriad i Sverige. Låt oss börja med att reda ut begreppen om vad som krävs för att man ska vara utflyttad enligt svenska skatteregler. Med utflyttad menas en svensk som utvandrar, det vill säga permanent flyttar ut från Sverige till ett annat land. Hur en person ska beskattas i detta fall avgörs först sedan Skatteverket bestämt hans skatterättsliga hemvist.

Vad är då väsentlig anknytning till Sverige?

Detta är något som du själv måste bevisa i samband med en utflyttning till Spanien. Frågan blir aktuell om du är svensk medborgare eller om du har bott i Sverige i mer än tio år. Under en första femårsperiod ska du själv bevisa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Efter fem år läggs bevisbördan på Skatteverket. Om du inte kan ge prov på att du saknar väsentlig anknytning, anses du inte skattemässigt utflyttad. För att kunna visa att du inte har väsentlig anknytning till Sverige sedan du har flyttat till Spanien görs en samlad bedömning av Skatteverket avseende olika omständigheter såsom:

 • Om du har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, den kan vara ägd, hyrd eller en bostadsrätt. Det kan till och med räcka med en nyttjanderätt eller dispositionsrätt till en bostad. Det räcker inte att hyra ut sin bostad, inte ens långtidsuthyrning. För att en avyttring till myndiga barn ska gälla krävs att barnen skriver sig på bostaden.
 • Om hela familjen har flyttat till Spanien, det vill säga man, hustru och minderåriga barn. Det räcker inte att den ena av makarna flyttar och den andra är kvar i Sverige. Bägge kommer då att anses vara bosatta i Sverige.
 • Är svensk medborgare.
 • Är varaktigt bosatt på en utländsk ort.
 • Vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl.
 • Om man bedriver näringsverksamhet i Sverige. Skatteverket brukar godta att man högst äger ca 10 % av ett familjebolag. Hänsyn brukar även tas till inflytande och hur mycket man satsat i bolaget.
 • Om man har en fastighet (hyreshus, industrilokal, jordbruk) i Sverige.
 • Är ekonomiskt engagerad i Sverige genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.

En åretruntbostad

En åretruntbostad, det vill säga en villa eller lägenhet där man bott permanent före utflyttningen, är en enskild anledning för Skatteverket att betrakta detta som en mycket väsentlig anknytning till Sverige. Då anses man vara bosatt där, och oavsett om man hyr ut den eller inte menar Skatteverket att själva tillgången till bostaden är en anledning att betrakta personen som bosatt i Sverige. Alltså bör du inte ha kvar din permanentbostad vid utflyttning till Spanien. Det hjälper inte om du har hyrt ut villan på lång tid, för så länge du äger egendomen anses du ändå ha tillgång till den. Se upp med fritidshus för ”åretruntbruk”, både om du har bott där permanent tidigare eller bara använt den som sommarstuga. Ligger den så till att du enkelt kan nå den under hela året är det risk att den blir klassad som väsentlig anknytning. Myndigheten kommer, om inte din utflyttning godkänns, att anse dig som bosatt i Sverige under de första fem åren. Notera dock att efter fem år övergår bevisbördan till Skatteverket.

Familj kvar i Sverige

Familj kvar i Sverige är en väsentlig anknytning till Sverige. Även om bara den ena av makarna har stark anknytning till Sverige medför det normalt att även den andra maken anses som skattemässigt bosatt i Sverige. Denna enstaka omständighet räcker för att Skatteverket ska anse makarna skattemässigt bosatta i Sverige under de första fem åren enligt samma system som ovan. Det räcker normalt inte att mannen flyttar till Spanien för att exempelvis arbeta och frun bor kvar i Sverige för att barnen ska gå ut skolan. Då anses mannen ha väsentlig anknytning till Sverige och förblir skattemässigt skriven i Sverige även om han har erhållit residencia i Spanien och kanske till och med arbetar där. Om däremot hustrun flyttar med mannen till Spanien och barnen går kvar i skolan i Sverige förändras situationen. Då blir vanligtvis familjen ansedd som utflyttad. Vid separation och skilsmässa, där en av parterna flyttar till Spanien och den andra stannar kvar i Sverige, gäller i de flesta fall att makarna skattemässigt bedöms som samlevande tills skilsmässan har avslutats.

Förmögenhet i Sverige

Om förmögenheten i Sverige till exempel består av ett börsnoterat aktieinnehav ska det normalt inte bedömas som anknytning till Sverige. Om förmögenheten däremot består av ett antal hyresfastigheter, som man regelbundet köper och säljer, blir det en stark anknytning.

Företag i Sverige

Företag i Sverige är en väsentlig anknytning om man har ett beslutsmässigt inflytande i företaget. Det spelar egentligen ingen roll i vilken företagsform man bedriver sin verksamhet. Skatteverket ser mest på vilket ägarinflytande man har i företaget och hur mycket man har satsat ekonomiskt. Har man en liten del, säg tio procent av aktierna i ett mindre familjebolag, och inte innehar någon befattning, bör det inte ses som väsentlig anknytning.

Fastighet i Sverige

Fastighet i Sverige, här menas annan fastighet än permanentbostad- och fritidsfastighet, kan ge väsentlig anknytning till Sverige beroende på dess värde och om man säljer och köper fastigheter i affärsverksamhet.

Ej väsentlig anknytning till Sverige

Ingen post ovan är allenarådande utom möjligen tillgången till en åretruntbostad i Sverige samt att hela familjen ska flytta. Genom att väga samman alla kända omständigheter gör Skatteverket en bedömning om du är obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte, det vill säga var du skatterättsligt är bosatt. Det viktiga är att fastställa att du är utflyttad från Sverige och inte att du är inflyttad i Spanien. Vissa omständigheter har vid denna bedömning ingen större vikt:

 • Innehav av fritidsbostad i Sverige. Med fritidsbostad menas ett hus på landet med vanligtvis dåliga bussförbindelser och det ska vara lite krångligt att ta sig dit. Ett bra exempel är en fritidsstuga i fjällen eller i skärgården. Fritidsbostaden kan vara inrättad för åretruntbruk. Viktigt att tänka på är att fritidsbostaden automatiskt blir en permanentbostad om du som ägare varit skriven på fritidsbostaden.
 • Pengar på banken saknar helt betydelse och de kan uppgå till betydande belopp.
 • Börsnoterade värdepapper saknar betydelse.

Fritidsfastighet i Sverige

Fritidsfastighet i Sverige är normalt inte en tillgång som betraktas som väsentlig anknytning till Sverige. Med fritidsfastighet avses en bostad som är utrustad och belägen så att man inte normalt kan använda den som en åretruntbostad. Äger man en stuga i fjällen, som visserligen är vinterbonad, eller en vinterbonad sommarstuga i skärgården är det normalt att Skatteverket accepterar detta. Dock har det stor betydelse hur dessa bostäder användes före utflyttningen. Har ditt fritidshus använts av dig som permanentbostad är det mycket troligt att den blir klassad av Skatteverket som ett väsentligt anknytningsmoment, det vill säga som permanentbostad. Ändå känner jag flera spaniensvenskar som har en vinterbonad sommarbostad och där Skatteverket har godkänt detta som ”ej väsentlig anknytning” till Sverige. Det beror mycket på övriga anknytningsmoment och värderas från fall till fall.

Kapitalplacering i Sverige

Kapitalplacering i Sverige är inte något anknytningsmoment och det är alltså helt möjligt att även efter utflyttningen placera pengar i Sverige utan att förlora sin skattestatus som ”skattespanjor”.

Företagsägande i Sverige

Företagsägande i Sverige, i form av del- eller helägarskap, är inte normalt att betrakta som anknytningsmoment, under förutsättning att man inte har något som helst inflytande eller bestämmanderätt i företaget, det vill säga man fungerar mer som en passiv partner, en ”sleeping partner”.

Köp av fastighet efter skattemässig utflyttning

Om din flytt accepterats som sådan av svenska Skatteverket brukar man efter ett par år kunna förvärva en mindre åretruntbostad i Sverige utan att bli betraktad som återflyttad. Ett exempel är en familj som säljer alla sina tillgångar i Sverige – inklusive sin åretruntbostad – och flyttar till Spanien. Efter åtta år i Spanien har barnen, 18 och 19 år gamla, gått ut skolan och man vill köpa en bostad i Uppsala där barnen kan bo för sina universitetsstudier och som samtidigt kan utnyttjas av föräldrarna vid besök i Sverige. Om inga andra ekonomiska aktiviteter finns i Sverige – som till exempel arbete eller företagsägande – ska detta normalt inte ge väsentlig anknytning till Sverige. Bostaden måste inte heller i detta exempel vara en fritidsfastighet. Det innebär att myndigheterna till och med kan godkänna en åretruntbostad eftersom någon annan anknytning till Sverige inte har uppstått och det heller inte innebär en skattemässig tillbakaflyttning.