Dela

Skatter för icke-residenta i Spanien

Hur drabbas man av spansk skatt om man inte är fast bosatt i Spanien. En person som äger en spansk bostad som används vid tillfälliga besök i Spanien eller den som bara tillfälligt arbetar i Spanien. Som inte fast bosatt i landet kallas man för icke-resident i Spanien. Låt oss gå igenom de skatteregler som gäller en icke resident person.

Icke-residenta personer i Spanien

Med icke residenta fastighetsägare menas att man vistas högst 182 dagar per år i Spanien samt äger en spansk bostad. Många kanske tror att man inte behöver betala skatt om man inte har residencia i Spanien. Men tyvärr är det fel. Den som varken har residencia eller uppehåller sig mindre än 183 dagar i Spanien, är ändå skattskyldig i Spanien för de inkomster som har erhållits under den tid man har vistas i landet. Men om den som inte har några inkomster? Ja, då har man inget att oroa sig för, har man däremot köpt mer än en bostad så blir det genast annorlunda. Detta gäller även om man inte hyr ut sin andra lägenhet/villa. Man blir ändå betraktad av skattemyndigheten som om man i verkligheten uppburit hyresersättning i kontant form även om den aldrig varit uthyrd och aldrig har givit någon intäkt. Detta så kallade förmånsvärde är två procent av fastighetens värde, valor catastral.

Arvsskatt

Vem måste deklarera och betala arvsskatt i Spanien? Alla som vid dödsfall ärver egendom i Spanien är enligt lagen eller testamente i princip skyldiga att göra en arvsskattedeklaration i Spanien, oavsett om det är lagen enligt hemvistprincipen eller nationalitetsprincipen som tillämpas. Om arvinge har residencia i Spanien, är han/hon skyldig att betala arvsskatt för all egendom han/hon får genom arv, oavsett var den är belägen. Om arvinge inte är resident i Spanien är han/hon bara skyldig att betala arvsskatt för den egendom som han/hon ärver och som är belägen i Spanien (t.ex. fast egendom eller pengar på banken).

Arvsskattens storlek beror på tre faktorer:

  • Arvslottens storlek, skatten är dessutom progressiv.
  • Arvinges eller testamentstagares släktskap med den avlidne.
  • Arvinges eller testamentstagares egen förmögenhet.

Skatt på hyresintäkter

Kvartalsvis förväntas man deklarera sina hyresintäkter på skattemyndighetens blankett 210. Den hyresintäkten tas upp som en intäkt samtidigt som man kontrollerar antalet uthyrningsdagar under kvartalet. Sedan summeras alla omkostnader under kvartalet. Det kan vara el, vatten, samfällighetsavgifter, hemförsäkring, reparationer, underhåll, räntor samt avskrivningar på möbler och byggnad, för att nämna några poster. Kvartalet har 90 dagar. Om bostaden varit uthyrd i 30 dagar ska en tredjedel av kvartalets kostnader inkluderas. Om uthyrningen visat vinst blir skatten för de 30 dagarnas uthyrning 19 procent av vinsten. För de övriga 60 dagarna deklareras en intäkt på två procent av taxeringsvärdet. Skattesatsen blir 19 procent av den fiktiva inkomsten att betala.

Kapitalvinstskatt

Kapitalvinstskatt (förut kallad reavinstskatt) ska betalas på den vinst som uppstår vid avyttringen av en spansk fastighet. Med vinst vid avyttringen menas den summa som egendomen sålts för med avdrag för mäklararvodet, egna ombudskostnader och den kommunala avgiften plusvalia. Plusvalia är en kommunal överlåtelseavgift som en säljare alltid måste betala vid avyttringen av en fastighet under förutsättning att han ägt fastigheten under minst ett år. Vidare får säljaren göra avdrag för inköpspris, stämpelskatter samt investeringar och förbättringar som han gjort om det finns korrekt upprättade fakturor som underlag. På den vinst som uppstår har säljaren tre månader på sig att betala kapitalvinstskatten på 19 procent. Den som köper fastighet är enligt lag skyldig att betala tre procent av köpeskillingen till skattemyndigheten, varför säljaren endast får ut 97 procent av köpesumman. De tre procent som köparen har betalat direkt till skattemyndigheten har säljaren självfallet tillgodo i sin korrekta kapitalvinstdeklaration.

Icke-residents arbete i Spanien

Många arbetar tillfälligt i Spanien, det kan vara ett sommarjobb eller annat tillfälligt arbete som högst pågår i sex månader. Denna arbetsinkomst skattas i Spanien med 19 procent oberoende av inkomstens storlek. Den ska deklareras på skattemyndighetens blankett nummer 210. Arbetsgivaren ska dra 19 procent i källskatt i samband med utbetalningen av lön.

Effekter i Sverige

De ovan nämnda skatterna, som drabbar icke-residenta personer i Spanien, medför att man ska deklarera inkomsterna i det land där man är resident. Om vi för ett tag tänker oss att en person är resident i Sverige så ska uthyrningsinkomsten, kapitalvinstskatten och inkomsten från det tillfälliga arbetet även deklareras i Sverige. Eftersom tillgången är belägen i Spanien och arbetet har utförts i Spanien så ska Spanien – enligt skatteavtalet mellan Spanien och Sverige – ha förtur till beskattning. I praktiken innebär detta att man har den spanska skatten tillgodo i den svenska deklarationen. Ange under övriga upplysningar att den spanska inkomsten redan har skattats i Spanien och att den därför ska tillgodoräknas i Sverige.