Dela

Det spanska skolsystemet

Det spanska skolsystemet har utvecklats enormt under de senaste årtiondena. Före 1970 fanns det bara ett fåtal förskolor, i lågstadiet saknades mycket allmänkunskap, yrkesutbildningen innehöll bara några få industriyrken, eleverna började på högstadiet i tioårsåldern, de flesta skolor var privata och endast för de besuttna och universiteten var en samlingsplats för några få privilegierade. Universitet var inte ens tänkbart för många unga, begåvade men tyvärr fattiga elever. Detta började att ändras i slutet av 1970-talet och i dag är situationen helt annorlunda. Skolan är numera gratis och obligatorisk för alla barn mellan 6 och 16 år. Skolböckerna får däremot föräldrarna bekosta. Del av transporter, skolmat och vissa frivilliga skolaktiviteter ska också betalas. Mycket få skolor på grundskolenivå är helt privata, det vill säga skolor som inte får något ekonomiskt stöd av samhället. Dessa bekostas å andra sidan helt av höga studieavgifter.

Drygt 30 procent av skolorna är halvprivata, vilket betyder att de inte drivs av spanska staten men får subventioner som att lärarlönerna betalas av staten. Därmed kan skolavgifterna hållas på en rimlig nivå. Praktiskt taget alla dessa skolor är knutna till den katolska kyrkan eller kyrkliga organisationer, men de måste ändå följa samma läroplan som de statliga skolorna. Nästan alla spanska barn i åldern 4–5 år går numera i förskola och mer än hälften stannar i skolsystemet tills de är 18 år, det vill säga går ut gymnasium eller yrkesskola.
SkolrastI spanska skolor börjar man klockan 9.00 och slutar 16.30 med en lunchrast från 12.30 till 15.00. På senare tid har vissa skolor ändrat skolundervisningen för elever i åldern 6–12 år till att gälla mellan 9.00 och 14.00, vilket har två stora fördelar: barnen slutar när föräldrarna har sin lunch och kan äta tillsammans med resten av familjen efter skolan och behöver inte gå tillbaka efter måltiden, eftersom skoldagen då är slut. I högstadiet är det vanligare att eleverna fortsätter skoldagen efter lunch, då antalet lektionstimmar ofta är fler. Skolåret börjar senare än i Sverige, normalt mellan den 10 och 15 september eftersom augusti är den stora semestermånaden i Spanien. I gengäld slutar inte vårterminen förrän i slutet av juni. Övriga skollov är två veckor runt jul samt en veckas sport- respektive påsklov.

Den spanska skolan har på senare år satsat på bättre språkundervisning, vilken länge varit eftersatt. Franska, som tidigare traditionellt var spanjorernas första främmande språk, har mer och mer ersatts av engelska. Oerfarna språklärare har bytts ut och ersatts med utbildade och man börjar läsa engelska redan vid åtta års ålder. Till skillnad från förr finns idag ett maximalt tillåtet antal elever i varje klass, för 6–12-åringar är det max 25, för 12–16-åringar max 30 och i gymnasiet får det inte vara fler än 35 elever per klass. Detta är en stor förbättring mot tidigare då det inte var ovanligt med upp till 40–45 elever i samma klass.

Akademiska studier

Universitetet i OrihuelaSpanien har med åren blivit ett av de mest populära studieländerna för akademiska studier för studenter från hela världen, inklusive många svenskar. De spanska universiteten grundades redan på medeltiden; det äldsta ligger i Salamanca och grundades år 1218. Antalet spanska universitet har ökat kraftigt under de senaste 25 åren och det finns i dag 73 universitet, varav 40 offentliga och 23 privata. Resten tillhör den katolska kyrkan. De flesta spanska universitet hittar du i Madrid, därefter kommer Barcelona och Valencia. Storleken på universiteten är mycket olika. Universidad Complutense de Madrid (UCM) har cirka 86 000 studenter och är störst i Spanien följt av La Central de Barcelona med 63 000.
För att ansöka till spanskt universitet bör ditt första steg vara att ta reda på exakt vilka antagningskraven är och vilka dokument de behöver från dig som sökande. I normala fall ansöker EU-medborgare via UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) om en så kallad credencial de acceso, ett certifikat som visar att ansökanden uppfyller antagningskraven. Istället för credencial de acceso kan vissa universitet begära en validering av gymnasiebetyget, homologación título de Bachiller.

Bologna ProcessSpanien har liksom övriga europeiska länder deltagit i den så kallade Bolognaprocessen, vilket innebär att akademiska examina är jämförbara. Systemet för studier vid spanska universitet ser alltså likadant ut som i Sverige. De spanska universiteten har stor frihet att själva bestämma om undervisning, utbildning och forskning.

Spanien har nyligen ändrat sitt utbildningssystem och har infört både ett och tvååriga masterstudier, samt fyraåriga bachelorstudier med titeln Grado. Varje studieår ger 60 ECTS (studiepoäng). Den officiella mastergraden i Spanien heter Master Oficial.
Det akademiska året börjar i slutet av september och sträcker sig till slutet av juni. Vanligast är att läsa i block med en tentamensvecka i februari och sluttenta i juni och september. Mångfalden och valfriheten är stor för den som vill söka till universitet eller högskola i Spanien, så granska de olika utbildningsalternativen noga. Ett gott råd är att kontakta den internationella studievägledaren vid svenska universitet eller högskolor innan det slutgiltiga valet görs. Det tar lång tid att söka till ett universitet i Spanien. Börja gärna planera Spanienvistelsen ett år i förväg.

Utbildningssystemet

Universitetsutbildningen är indelad i tre stadier:

 • Primer ciclo
  3–4 års grundutbildning som ger 240 poäng. Efter dessa år får du en examen som ungefär motsvarar en fil.kand. Den kan heta diplomado, ingeniero técnico eller arquitecto técnico.
 • Segundo ciclo
  1–2 års specialiserade studier, 60–120 poäng, som leder till licentiatexamen, licenciatura.
 • Tercer ciclo
  Forskarutbildning under 3–4 år som leder fram till doktorsexamen. Du blir doctorado.

Högre utbildning ges vid dessa institutioner:

 • Facultades
  Fakulteter vid universitet.
 • Escuelas técnicas superiores de ingeniería y arquitectura
  Tekniska högskolor. Examenstitlarna licenciado, ingeniero och arquitecto du bara få vid universitetens fakulteter och de tekniska högskolorna. Utbildningen tar 4–5 år.
 • Escuelas universitarias
  Dessa är ofta knutna till ett universitet. Där bedrivs yrkesinriktad utbildning. Efter avslutad utbildning får du titeln diplomado, ingeniero técnico eller arquitecto técnico. Utbildningstiden är tre år.
 • Colegios universitarios
  Också knutna till ett universitet. Där bedrivs också yrkesinriktad utbildning som ger samma titlar som escuelas universitarias.

Nödvändiga spanska språkkunskaper

Om du vill studera i Spanien vid ett spansktalande universitet är det naturligtvis viktig att du talar en viss nivå av spanska. Merparten av undervisningen sker på spanska, med undantag för vissa kurser eller program. Så för att du ska kunna hänga med i undervisningen är det såklart viktigt med kunskaper i spanska. Innan du börjar plugga i Spanien, ska du genomgå ett så kallat DELE-språktest, som bevisar dina språkkunskaper. Detta bevis inkluderar du i ansökan till skolan. DELE är den spanska motsatsen till de engelska TOEFL-testerna. DELE står för Diplomas de Español como Lengua Extranjera och är ett officiellt prov för utländska studenter som vill studera i Spanien där de får visa sina spanska språkkunskaper. Provet arrangeras två gånger per år vid nästan alla spanska universitet och högskolor.
Registreringsavgiften för att får göra DELE-testet ligger på mellan 95 och 135 euro, beroende på vilken testnivå du vill göra: grund, medel eller avancerad. Det finns flera olika språkskolor som erbjuder examensförberedande kurser för DELE-testen.

Kostnader

För att få studera på ett spanskt universitet måste du betala en avgift, tasa universitaria som varierar från universitet till universitet. På statliga universitet kostar utbildningar på grundnivå upp till 1 120 euro för ett läsår, medan privata universitet har en kostnad på mellan 5 000 och 12 000 euro per läsår. När du söker till ett offentligt universitet har du oftast möjlighet att få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.