Dela

Skatteavtalet mellan Sverige och Spanien

För att undvika att din inkomst beskattas fullt ut i bägge länderna har dessa träffat ett skatteavtal. Detta skatteavtal reglerar vilket land som äger rätt att beskatta dina inkomster. Om bägge länderna anser att du är skattskyldig i respektive land, ska du anses bosatt i det land där du har en stadigvarande bostad som står till ditt förfogande. Om du har en bostad i bägge länderna eller ingen bostad alls, gäller att du anses bosatt i det land där du har centrum för dina levnadsintressen. Med centrum för levnadsintressen menas där barnen går i skola, där man arbetar, där man mest vistas etcetera. Om inte heller denna punkt ger någon vägledning tittar man på i vilket land du är medborgare. Om du är medborgare i bägge länderna eller i inget av dem ska skattskyldigheten avgöras av de två skattemyndigheterna tillsammans. Hur regleras då skattebördan i praktiken? Vi förutsätter att du är svensk och att du är bosatt i Spanien. Enligt skatteavtalet gäller då följande:

  • Pension har Spanien förtur till. När din pension deklareras i Spanien har du ingen nytta av den SINK-skatt du har betalat i Sverige. Den måste istället åter krävas från svenska Skatteverket genom att du skickar en kopia av den spanska deklarationen till Sverige, visar att du betalt skatten i Spanien och skickar en kopia av ditt bankkonto till Sverige. Svenska Skatteverket kommer då att åter betala så stor del av SINK-skatten som du har betalat i Spanien till det av dig styrkta bankkontot.
  • Lön skattas först och främst i arbetslandet. Om du är bosatt i Spanien men tillfälligtvis arbetar i Sverige så kommer din lön att bli SINK-skattad i Sverige och den i Sverige erlagda skatten har förtur i Spanien. Styrelsearvode i ett svenskt bolag räknas hit.
  • Ränteinkomster skattas enbart i Spanien. Vid utflyttning måste du meddela din svenska bank att du bor utomlands och därför ska få räntan fri från källskatt.
  • Utdelningar skattas i boendelandet Spanien men Sverige äger rätt att dra kupongskatt om 15 %. Dessa 15 % som du betalt i kupongskatt minskar den spanska skatten med motsvarande belopp.
  • Alla skatter som förknippas med din fastighet skattas först och främst i det land där fastigheten är belägen. Om du hyr ut din spanska bostad och har betalt spansk skatt på uthyrningen har du den spanska skatten tillgodo om du samtidigt är skattskyldig i Sverige.