Dela

Spansk familjerätt

Inom juridiken finns ett ämne som kallas internationell privaträtt, som behandlar vilket lands lag som ska tillämpas i internationella rättssammanhang. Svensk rätt tillämpar som huvudprincip nationalitetsprincipen, det vill säga medborgarskapet är avgörande för vilken lagstiftning som ska tillämpas. Detta regelsystem består av sedvanerätt, prejudikat, intern lagstiftning och internationella konventioner.

Födsel i Spanien

Ett barn som föds i Spanien och lever 24 timmar efter födseln kan folkbokföras i spanska Registro Civil (statligt register under justitiedepartementets tillsyn). Barn som föds i Spanien kan folkbokföras oavsett om föräldrarna är spanska eller utländska och oavsett om de är gifta eller inte. Det nyfödda barnet ska folkbokföras i den kommun där det fötts och barnet förvärvar rättskapacitet vid födelsen, oavsett kön, nationalitet eller religion. I det lokala Registro Civil bokförs också, förutom själva födseln, en persons alla familjerättsliga ställningar: ogift, gift, frånskild, änkling, dödsfall etcetera. Här bör påpekas att en persons familjerättsliga situation regleras enligt personens nationalitet, den så kallade nationalitetsprincipen. Hur går det praktiskt till med själva folkbokföringen? Är föräldrarna gifta med varandra räcker det att en av dem vänder sig till registret för att registrera barnet. Man måste medföra pass och födelseintyg från sjukhuset där barnet föddes. Om föräldrarna inte är gifta måste båda två inställa sig vid registret. Vid registrering av barnet får föräldrarna en libro de familia (familjebok).

Födsel och medborgarskap

Spanskt medborgarskap

Barn förvärvar spanskt medborgarskap vid födelsen om:

 • Fadern eller modern är spansk medborgare.
 • Barnet föds i Spanien av utländska föräldrar under förutsättning att fadern eller modern också har fötts i Spanien.
 • Barnet föds i Spanien av utländska föräldrar och om föräldrarnas medborgarskap inte är känt eller om barnet enligt lagen i föräldrarnas medborgarskapsland inte förvärvar föräldrarnas medborgarskap.

Ett barn till ett svenskt par som föds i Spanien förvärvar inte spanskt medborgarskap vid födelsen eftersom svensk lag fastställer att barnet ska ha svenskt medborgarskap om någon av föräldrarna är svensk medborgare. Men om barnet inte får svenskt medborgarskap träder den spanska lagen in och barnet får spanskt medborgarskap. Ett svenskt barn, som föds i Spanien, har dock mycket lätt att förvärva spanskt medborgarskap eftersom ett års hemvist (residencia) i Spanien räcker.

Förvärv av spanskt medborgarskap

Är man inte född i Spanien kan man förvärva spanskt medborgarskap genom att skaffa sig hemvist (residencia) i Spanien. En svensk måste ha haft hemvist i Spanien i tio år. I följande fall kan spanskt medborgarskap erhållas efter ett år:

 • Om man är född i Spanien.
 • Om man inte är född i Spanien men fadern eller modern ursprungligen är spanska medborgare, födda utomlands.
 • Om man är gift med en spansk medborgare eller om man har varit gift med en spansk medborgare och äktenskapet är upplöst.

Registrering av äktenskap

Ett svenskt äktenskap är giltigt i Spanien men det kan inte registreras i Registro Civil. Ett svenskt par kan ingå borgerligt äktenskap (matrimonio civil) i Spanien enligt den spanska lagens formkrav. För att ingå äktenskap i Spanien måste man, i till exempel Málaga, ha permanent uppehållstillstånd, det vill säga residencia, medan man i Marbella endast kräver en fast adress och att man är inskriven i kommunens mantalslängd (empadronamiento). Ska man ingå äktenskap i Spanien erfordras följande handlingar:

 • Födelseattest som är översatt till spanska av auktoriserad översättare och är legaliserad av spanska ambassaden eller spanskt konsulat
 • Utdrag ur äktenskapsregistret, översatt och legaliserat, som visar att man inte är gift.
 • Om man varit gift tidigare erfordras intyg från äktenskapsregistret som visar att det finns en dom om äktenskapsskillnad, även den översatt och legaliserad.
 • Residencia i original och kopia (i de flesta kommuner).
 • Certificado de empadronamiento (mantalsskrivningsbevis i din hemortskommun i Spanien). Om du inte hyr eller äger bostad i Spanien och inte har spansk residencia kan detta i vissa fall lösas genom att du tillfälligt mantalsskriver dig på någon släktings eller god väns adress (under förutsättning att det inte krävs residencia eller uppvisande av lagfart eller hyreskontrakt).
 • Kopia av passet.

Tre vittnen ska närvara, varav minst ett ska vara familjemedlem. Kravet på antal vittnen och närvaro av familjemedlem kan variera från en kommun till en annan.
Efter att äktenskap ingåtts får man en libro de familia (familjeboken) i vilken den familjerättsliga situationen, antal barn med mera registreras.

Skilsmässa Spanien

Svensk äktenskapsrätt

Frågor som gäller ingående av äktenskap, äktenskapsskillnad, och förmögenhetsrättsliga konsekvenser av äktenskap prövas enligt svensk rätt när det gäller svenska medborgare. Svensk domstol är också behörig att ta upp dessa frågor. Men det finns undantag från denna huvudregel. Domstols behörighet i mål om äktenskapsskillnad regleras av en EU-förordning* där det av artikel tre framgår att behörighet i mål om äktenskapsskillnad tillkommer domstolarna i den medlemsstat.

a) inom vars territorium makarna har hemvist, eller
makarna senast hade hemvist om en av dem fortfarande är bosatt där, eller svaranden har hemvist, eller om ansökan är gemensam, någon av makarna har hemvist, eller sökanden har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes, eller sökanden har hemvist om sökanden har varit bosatt där i minst sex månader omedelbart innan ansökan gjordes och sökanden är medborgare i den berörda medlemsstaten

b) i vilken båda makarna är medborgare.

Mål om äktenskapsskillnad ska inte tas upp i svensk domstol enbart på grund av att det gäller svenska medborgare, utan det är hemvisten som avgör. Valet av tillämplig lag sker enligt den internationella privaträtten i landet för den behöriga domstolen, om inte parterna har gjort ett avtal om lagval i händelse av skilsmässa.

*Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.

Svensk lag om internationella frågor rörande makars förmögenhetsförhållanden
Den här lagen från 1990 berör många svenskar som är bosatta i Spanien, och därför finns det anledning att titta närmare på dess regler. I denna lagstiftning beträffande makars förmögenhetsförhållande har det skett en övergång från nationalitet till hemvistprincipen, vilket innebär att makarnas bosättning under äktenskapet – och inte såsom tidigare, mannens medborgarskap vid äktenskapets ingående – får avgörande betydelse för vilket lands lag som ska tillämpas på deras förmögenhetsförhållanden. De nya bestämmelserna anknyter därmed till den ordning som sedan länge har gällt för medborgare i de nordiska länderna. Det är viktigt att hålla i minnet att lagen pekar ut vilket lands lag – i detta fall Spaniens eller Sveriges – som ska tillämpas vid exempelvis bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall. Lagen talar också om när svensk domstol är behörig att handlägga mål av denna art.

Med makars förmögenhetsförhållanden menar man fördelning av egendom (giftorätt och enskild egendom), rådighet, förvaltning. skuldansvar, utfall vid bodelning och andra ekonomiska avtal mellan makar. Makar eller blivande makar kan under vissa förutsättningar skriftligen avtala om vilket lands lag, som ska tilllämpas på deras förmögenhetsförhållande. Om makarna inte träffat något avtal gäller följande:

För makar som omedelbart efter giftemålet tar hemvist utomlands kommer hemvistlandets lag att tillämpas på förmögenhetsförhållandena. För makar som byter hemvist från ett land till ett annat och varit bosatta i det nya hemvistlandet i mer än två år gäller det nya landets lag. Om bägge makarna tidigare under äktenskapet varit bosatta i ett visst land, eller om bägge makarna är medborgare i detta land, tillämpas dock detta lands lag så snart de har bosatt sig i staten.

Om till exempel två svenska makar flyttar från Sverige och bosätter sig i Spanien, kommer efter två år spansk lag att gälla beträffande deras egendom, även sådan som finns i Sverige. Om båda makarna återvänder till Sverige och bosätter sig där, blir svensk lag omedelbart tillämplig. I lagen finns också särskilda regler om bodelning, bland annat kan make eller dödsbodelägare begära att svensk lag ska tillämpas vid bodelningen även om utländska regler gäller för makarna. Den svenska äktenskapsbalkens regler om förfogande över makars gemensamma bostad och bohag och makes rätt att vid bodelning överta egendom gäller om bostaden eller egendomen finns i Sverige.

Vi ska nu titta på två olika situationer och se vilka konsekvenser den nya lagen kan få. Två svenska makar flyttar till Spanien och bosätter sig där. Efter två år uppstår en situation (exempelvis äktenskapsskillnad) som gör att makarnas förmögenhetsförhållande kommer att prövas juridiskt. Om ärendet kommer inför spansk domstol, tillämpar denna nationalitetsprincipen, det vill säga svensk lag kommer att gälla beträffande makarnas förmögenhetsförhållanden. Om målet kommer upp inför svensk domstol, vilket under vissa förutsättningar kan ske, gäller spansk lag beträffande makarnas förmögenhetsförhållanden.

I exempel nummer två är förutsättningarna desamma, med det viktiga undantaget att makarna har träffat ett avtal om lagvalet. En spansk domstol kommer att acceptera avtalet om lagval under förutsättning att det inte finns någon konvention mellan Spanien och Sverige som reglerar frågan på ett annat sätt (det finns ingen sådan konvention) och att makarna kan visa innehållet i den svenska lagen. Den slutsats man kan dra av de två exemplen är att makar med hemvist i Spanien bör överväga om de inte ska upprätta ett lagvalsavtal och noggrant jämföra de spanska och svenska rättsreglerna vad gäller egendomsförhållanden.

Äktenskapsförord och lagvalsavtal

Äktenskapsförord Spanien

På det förmögenhetsrättsliga området råder avtalsfrihet mellan makar och, som har framgått av tidigare avsnitt, det kan göra stor skillnad för exempelvis en bodelning vid skilsmässa vilket lands lagar som följs. Dessutom bör man komma ihåg att lagens regler är utformade i generella ordalag, för att i de allra flesta fall kunna åstadkomma en så rättvis fördelning som möjligt. Alla familjesituationer ser dock inte likadana ut och det kan därför för många vara en stor fördel att kunna avtala sinsemellan och skräddarsy en lösning för sina förhållanden utan inblandning av myndigheterna.

Vilket lands lag som styr makars förmögenhetsförhållanden kan påverkas på två vis, antingen via ett lagvalsavtal eller genom en klausul i ett äktenskapsförord. Ett lagvalsavtal är ett avtal mellan makar som enbart bestämmer vilket lands lag som ska styra deras förmögenhetsförhållanden, utan krav på äktenskapsförord. Samma lag blir då tillämplig på makarnas samlade förmögenhet, oavsett var den är belägen eller om det rör sig om fast eller lös egendom. För att undvika forum shopping, vilket innebär att man letar upp en rättsordning som är extra förmånlig av exempelvis skattemässiga skäl och väljer att göra den gällande, så är valet begränsat till rättsordningen i de länder som man har nära anknytning till. Två svenska makar som har hemvist i Spanien kan därför inte avtala om att amerikansk rätt ska reglera deras förmögenhetsförhållanden, men de kan fritt välja mellan svensk eller spansk rätt.

Förutom att kunna reglera vilket lands lag som ska vara tillämplig på makars förmögenhetsförhållanden, kan de också avtala om sina övriga förmögenhetsförhållanden i ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan tjäna till att helt undvika, eller i alla fall kraftigt förenkla, annars mycket komplicerade rättstvister som potentiellt kan uppstå kring makars förmögenhetsförhållanden vid en skilsmässa. Man kan exempelvis avtala om att all, eller delar av, egendom ska vara varje makes enskilda egendom, vare sig det gäller egendom som ägdes före äktenskapets ingående eller sådan som förvärvats efteråt.

Äktenskapsförord regleras i svensk rätt genom äktenskapsbalken. Formkraven framgår av det sjunde kapitlet, tredje paragrafen, och för att vara giltigt måste ett äktenskapsförord alltid vara:

 • Skriftligt
 • Undertecknat av bägge makarna
 • Ingivet till Skatteverket (tidigare tingsrätten) för registrering

Äktenskapsförordet kan slutas antingen före äktenskapets ingående, eller när som helst under pågående äktenskap. Ett äktenskapsförord gäller från äktenskapets ingående, om det har skickats in till Skatteverket inom en månad sedan äktenskapet ingicks. Annars gäller det från och med den dag det har lämnats in till Skatteverket. Värt att notera är att det, till skillnad från testamente, inte finns något vittneskrav för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt men att det däremot måste registreras för att ha verkan. Ett äktenskapsförord hemma i byrålådan är med andra ord verkningslöst.

Dödsfall i Spanien

Dödsfall i Spanien bokförs alltid i Registro Civil. Har någon person avlidit i Spanien – oavsett nationalitet eller om personen tidigare var registrerad i Registro Civil – ska släktingar alltid kunna få ett dödsfallsintyg från Registro Civil. Frågor rörande den avlidnes rättsförhållanden, det vill säga dödsboet, arvskifte med mera ska som huvudregel regleras enligt lagen i den avlidnes hemvistland.

Förmyndarskapslagstiftning (föräldrabalken)

Förmyndarskap: Svensk lag om förmyndarskap tillämpas på minderårig under 18 år och svensk medborgare, även om han har sin hemvist utanför Sverige.
Förvaltarskap: Det finns situationer då människor på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom. Om en person inte längre kan ta hand om sig själv och sin egendom kan, enligt svensk lag, en domstol förordna en förvaltare som har till uppgift att sörja för personen i fråga. Den nu nämnda lagstiftningen omfattar också en svensk medborgare med hemvist i annat land.

Utfärdande av spanska fullmakter

Reglerna för att utfärda en fullmakt avviker avsevärt från det svenska systemet. De allra flesta fullmakter i Spanien måste göras inför notarie. Det finns anledning att vara försiktig med utfärdande av fullmakter, då det är vanligt att dessa ger innehavaren mycket omfattande befogenheter. I den spanska fullmakten görs en uppräkning av alla de åtgärder som fullmaktshavaren kan vidta. Återkallelse av en fullmakt måste göras inför den notarie som har utfärdat fullmakten (revocación).

Detta kapitel har skrivits av den spanske advokaten Olaf Medina Montoya Hellgren och den svenske juristen Fredrik Werdelin på advokatfirman Wallin & Partners i Fuengirola. wallinpartners.com