Dela

Rättegångsförfarande i Spanien

Civilprocess

  1. Den spanska civilprocessen är numera huvudsakligen muntlig, men det förekommer även en hel del skriftliga förhandlingar.
  2. Parterna måste i en rättegång företrädas av advokat, med vissa smärre undantag.
  3. Utöver advokaten förekommer i Spanien ytterligare en person i processen, nämligen prokuratorn (el Procurador). Detta är en person som bland annat har till uppgift att för klientens räkning motta handlingar från domstolen, det vill säga han/hon ska fungera som mellanhand mellan domstolen och advokaten.
  4. Lagen fastställer bestämda tidsfrister för varje steg i processen, vilka inte kan förlängas. Fristerna gäller för både parterna och domstolen, men i praktiken kan domstolarna sällan följa tidsplanen på grund av överbelastning medan parterna är tvungna att passa tiderna. Detta leder till fördröjningar av alla pågående mål. Fördröjningarna kan variera mycket från en domstol till en annan.

Gamla strukturer och ett ineffektivt arbetssätt har tillsammans med det stigande antalet tvister som uppkommer i samhället bidragit till att skapa problem med överbelastade domstolar, framför allt i storstäderna och i turistorterna. Detta har gjort det omöjligt för personalen inom rättsväsendet att klara arbetet och handlägga alla mål inom rimlig tid.

Rättegångskostnader

Huvudregeln är att den part som förlorar ett mål ska betala motpartens rättegångskostnader. Domaren har emellertid stora befogenheter att fördela kostnaderna mellan parterna.

Delgivningsreglerna

Systemet med att delge handlingar från domstolar och myndigheter avviker kraftigt mot vad som gäller i Sverige. Det är således av yttersta vikt att svenskar med bostad i Spanien som kanske tidvis inte befinner sig i landet ombesörjer bevakning av sin post av någon granne eller god vän. Det finns många exempel på fall där myndigheterna har pålagt kvarstad på egendomen och till och med sålt den på exekutiv auktion utan att ägaren haft någon kännedom om detta.

Anmälan om brott – Denuncia

När du vill polisanmäla ett brott, som du eller någon annan varit utsatt för, ska du göra en denuncia eller en querella. En denuncia kan göras antingen hos polisen eller direkt till domstolen och kan avlämnas muntligen eller skriftligen. Den person som gör en denuncia kallas för denunciante, och kan vara ett offer för ett brott eller vittne till en brottslig gärning. Man behöver inte presentera bevis för vem som
har begått brottet. Man kan lämna uppgift om personer som kan misstänkas ligga bakom gärningen utan att behöva bevisa någonting.

Polisanmälan Spanien Denuncia

Sedan en denuncia är inlämnad till polis eller domstol inleds förundersökningen. Nu tar polisen/domstolen över. När man har gjort en anmälan hos polisen ska den presenteras för domstolen – Juzgado de Instrucción (förundersökningsdomstolen). Nu avgörs om gärningen som har anmälts är ett grövre eller mindre brott. Anser åklagaren att den är ett mindre brott dömer samma domare som har lett förundersökningen, det vill säga en Juez de Instrucción. Processen kallas för Juicio de Faltas och är en snabb processform, i huvudsak muntlig. Meningen är att dessa mindre brott ska avgöras mycket snabbt, men i praktiken är det inte alltid så. Den går dock snabbare än andra processformer, framför allt på grund av muntlighetsprincipen och att huvudförhandlingen äger rum i samma domstol som ledde förundersökningen. Om åklagaren anser att gärningen är ett grövre brott fortsätter Juez de Instrucción med förundersökningen (diligencias), men huvudförhandlingen äger rum inför en annan domstol, Juzgado de lo Penal, med säte i provinsens huvudstad.

Enskilt åtal – Querella

Querella är ett enskilt åtal där målsägande är en privatperson och offer för ett brott. Det gäller alltså privata brott där det erfordras att offret väcker talan för att brottet ska kunna undersökas. Denna anmälan görs alltid skriftligen och målsägande måste förelägga bevis för åtalet. Eftersom den som driver målet är målsägande måste han/hon processa och föra målet vidare. Sedan en querella är inlämnad måste domstolen avgöra om det finns grund för åtal.

Spanska rådgivare

Svenskar som kommer till Spanien för att bosätta sig och kanske driva företag, bör som en första åtgärd välja rätt rådgivare. Det kan gälla företagsetablering, husköp, hyra av lägenhet etcetera.

Advokaten

I Spanien finns cirka en advokat per 355 invånare, till skillnad mot Sverige med en per 2 061 invånare. De spanska advokaterna är organiserade i 84 advokatkollegier. Innan man begär biträde av advokat är det viktigt att göra klart för sig vad det kommer att kosta. Kollegierna har utfärdat särskilda taxor för olika slag av juridiska tjänster och med utgångspunkt i dessa är det i regel möjligt att i förväg bestämma advokatens arvode. Timdebitering förekommer i mindre utsträckning än i Sverige och timarvodets storlek skiftar kraftigt beroende på byråns kompetens, storlek och geografiska belägenhet. Förhållandet mellan den spanska advokaten och den svenska klienten ger ibland upphov till problem, framför allt på grund av språkförbistring och allmänna kulturella skillnader. En svensk klient är ofta van vid att hans advokat håller honom underrättad om vad som sker i ett ärende. I Spanien upptäcker den svenske klienten snart att han själv måste ta initiativet för att hålla sig informerad och denna olikhet kan många gånger leda till irritation mellan klient och advokat. En klient som inte är nöjd med en kostnadsräkning har möjlighet att få den prövad i advokatkollegiet.

Gestoria

En gestoria är ett kontor som utför olika administrativa tjänster (motsvarighet saknas i Sverige), till exempel ansökningar av olika licenser, uppehållstillstånd, upprättande av olika anställningskontrakt, skattedeklaration med mera. Bakgrunden till gestoria-systemet är att den spanska byråkratin är svår att ta sig igenom för en privatperson och då särskilt för en utlänning. Ett ärende som kan ta flera dagar för en person att avklara hos en myndighet ordnar oftast gestorian mycket snabbt och i regel till relativt låga kostnader. För den som ska etablera verksamhet är det ett måste att ha en kompetent gestoria. Även i dessa kontakter kan det uppstå språkliga problem, då personalen inte alltid är flerspråkig. Detta har lett till att många människor har vänt sig till ”landsmän” som har påstått sig kunna utföra samma tjänster som en gestoria, ibland med förödande resultat. Kom ihåg att en gestor oftast är välutbildad för just det arbete som han utför.

Rättssäkerhet

Enligt spansk lag ska den enskildes rätt att anmäla övergrepp och få dem prövade i en oberoende och opartisk domstol säkerställas. Vidare fastställs rätten till en rättvis rättegång, vilket innefattar rätten att betraktas som oskyldig fram till dess att man blivit dömd, att bli informerad om vad man står åtalad för, att få förbereda och föra sitt försvar, rätt till prövning utan oskäligt dröjsmål samt rätt till överprövning (till skillnad från det svenska rättssystemet så krävs inget prövningstillstånd för att föra ett mål vidare till andra instans). Dessa rättigheter respekteras i regel av det spanska rättsväsendet.

Generellt för det spanska domstolsväsendet gäller dock att institutionerna dras med långa handläggningstider och det är inte ovanligt att det dröjer flera år innan mål tas upp och avslutas i domstol. Spanjorerna själva har ett mycket begränsat förtroende för sitt rättssystem, och statistik från EU:s Justice Scoreboard 2017 placerar Spanien på plats 26 av totalt 28 EU-länder i mätningen av medborgarnas uppfattning om sitt eget rättsväsendes oberoende.