Dela

Spanska Domstolar

Med hänsyn till domstolarnas jurisdiktionskompetens (domsrätt) skiljer man i spansk rätt mellan följande typer av domstolar:

  1. Civilrättsliga domstolar
  2. Kriminaldomstolar
  3. Förvaltningsdomstolar
  4. Arbetsdomstolar
  5. Specialdomstolar

Civilrättsliga domstolar

Dessa domstolar har till uppgift att handlägga och avgöra civilrättsliga mål. Det finns tre instanser:
Första instans: Juzgado de Primera Instancia, som motsvarar tingsrätten i Sverige. På mindre orter, där det inte finns en Juzgado de Primera Instancia, ersätts den av Juzgado de Paz, som utgör första instansen vid bagatellmål.
Andra instans: Civilrättsavdelningen på Audiencia Provincial, som motsvarar hovrätten och har sitt säte i provinsens huvudstad.
Tredje instans: Efter hovrätten kan ett mål gå vidare till Tribunal Supremo, som är motsvarigheten till Högsta domstolen i Sverige eller, beroende på arten av målet, till Tribunales Superiores de Justicia, som utgör sista instansen i regionen och är dess högsta domstol.

Spanska domstolar

Kriminaldomstolar

Första instans: Juzgado de Paz (fredsdomare) eller Juzgado de Instrucción, som
handlägger och avgör mindre brottmål, som kommer från en officiell anmälan, en denuncia eller querella. Domstolen handlägger och utför också förundersökning (instrucción) i mer omfattande brottmål. Första instans vid grövre brott är Juzgado de lo Penal.

Andra instans: Brottmålsavdelningen på Audiencia Provincial. Vid allvarligare brott utgör denna domstol första instansen.
Tredje instans: Efter hovrätten kan ett brott gå vidare till Tribunal Supremo eller, beroende på arten av målet, till Tribunales Superiores de Justicia, som utgör sista instansen i regionen och är dess högsta domstol.

Förvaltningsdomstolar

Första instans: Förvaltningsdomstolen Juzgado de lo Contencioso.
Andra instans: Hovrättens förvaltningsdomstol, Salas de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
Tredje instans: Högsta domstolens tredje avdelning, Tribunal Supremo, sala tercera.

Arbetsdomstolar

Första instans: Arbetsdomstolen Juzgado de lo Social.
Andra instans: Hovrättens arbetsdomstol, Sala de lo Social de los Tribunales Su-
periores de Justicia.
Tredje instans: Högsta domstolens fjärde avdelning, Tribunal Supremo – sala cuarta eller Tribunales Superiores de Justicia, som utgör sista instansen i regionen och är dess högsta domstol.

Specialdomstolar

Vissa typer av mål ska handläggas och avgöras av särskilda domstolar.
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional är en särskild domstol med säte i Madrid och med rätt att döma över hela landet. Den handlägger vissa straffrättsliga mål samt mål inom förvaltningsoch arbetsrätt. Exempelvis narkotikabrott, brott mot den kungliga familjen, ekonomisk brottslighet och verkställande av utländska domar i brottmål. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria är en övervakningsdomstol för dem som sitter i fängelse. Juzgados de Menores är en domstol för minderåriga som begår brott. Juzgados Centrales de Instrucción är en särskild domstol med säte i Madrid och med rätt att döma över hela landet. Den handlägger i förundersökningar vid mål vars huvudhandläggning tillkommer Audiencia Nacional. Tribunal Constitucional är en författningsdomstol som bland annat ser till att lagar och förordningar som fastställs i den spanska riksdagen Las Cortes följer den spanska konstitutionen.

Domstolens personal

I Spanien består domstolarna enbart av yrkesdomare. Mål handläggs och avgörs av domare. Det finns ett jurysystem för vissa typer av rättegångar men det förekommer inte domare och nämndemän i domstolar, som i Sverige. Domaren är en utbildad jurist, och för att bli domare krävs en juristutbildning som är kompletterad med en särskild examen. I vissa marginella fall finns det också möjlighet för yrkesadvokater med många års erfarenhet och bra anseende att bli domare.