Dela

Svenska skatteregler när du äger fritidsbostad i Spanien

Denna situation är ganska vanlig för svenskarna i Spanien. Man bor i sitt hus på Costa del Sol under delar av året men har inte skrivit ut sig ur Sverige. Har man av Skatteverket ansetts bosatt i Sverige trots flytten till Spanien, är man oinskränkt skattskyldig i Sverige och ska taxeras i hemortskommunen för all inkomst. Har man erhållit inkomster från anställning i Spanien är de ofta skattefria enligt den så kallade sexmånadersregeln.

Självdeklaration ska alltid lämnas i Sverige. En i Sverige bosatt person som äger en spansk fritidsbostad drabbas av två svenska skatter. Den ena skatten avser uthyrning och den andra avser försäljning. Uthyrningen ska deklareras i din svenska deklaration i ruta 7.3. Det finns en hjälpblankett att använda för att underlätta ifyllandet. I korthet innebär de svenska reglerna att hyresintäkten tas upp som inkomst och sedan görs bara schablonmässiga avdrag för kostnaderna. Av hyresinkomsten är de första 40 000 kronorna fria från skatt. Om hyresinkomsten är högre än 40 000 kronor beskattas hyresintäkten med ett avdrag på 20 procent.

Ett exempel för att underlätta är följande: Du har under året hyrt ut din spanska bostad för 90 000 kronor. Som kostnad mot denna inkomst får du göra avdrag med 40 000 kronor plus 20 procent av 90 000 kronor. Avdraget blir således 58 000 kronor och du får deklarera en svensk inkomst på 32 000 kronor, som beskattas i inkomst av kapital med en beskattning på 30 procent. Men eftersom även Spanien anser att inkomsten ska deklareras där, så har Spanien förtur till beskattningen eftersom bostaden är belägen i Spanien. Den spanska skatt som du har betalat har du tillgodo i den svenska deklarationen.
Den dag du säljer din spanska bostad vill även svenska staten ha en kapitalvinstdeklaration (tidigare benämnd reavinstdeklaration) där du deklarerar den vinst eller förlust du har gjort. Deklarationen redovisas på blankett K5. En vinst beskattas med 22 procent i Sverige. Eftersom bostaden är belägen i Spanien har Spanien förtur till beskattningen. Den spanska skatten vid avyttring av en fastighet uppgår till 19 procent. Den i Spanien erlagda skatten har du tillgodo i Sverige. Så i praktiken kan den svenska skatten uppgå till mellanskillnaden mellan 22 och 19 procent, alltså med tre procent.


Rot och Rut

ROT-avdrag innebär i praktiken att den som äger en fastighet belägen inom EU kan, delvis på Skatteverkets bekostnad, renovera sin bostad. Som krav för detta gäller bland annat att bostaden ska vara belägen inom EU och att byggaren som anlitas för att utföra arbetet är godkänd för F-skatt samt att bostadens ägare är skattskyldig i Sverige. De flesta svenskar som renoverar enligt reglerna för ROT torde anlita antingen en svensk byggfirma som är verksam i Spanien eller en spansk byggare som lärt sig hur ROT fungerar. I princip är det ingen skillnad gentemot en svensk ombyggnation/renovering. Reglerna är desamma vare sig bostaden är belägen i Sverige eller i Spanien. RUT-avdrag innebär att den som utnyttjar (inte nödvändigtvis äger) en bostad, kan på Skatteverkets bekostnad få hushållsnära tjänster utförda i sin spanska bostad. Det kan gälla städning, trädgårdsarbete, reparation av vitvaror, datortjänster med mera. Precis som med ROT-avdraget krävs att den som får hjälpen ska vara skattskyldig i Sverige.

Skatterättslig hemvist

En vanlig missuppfattning är att en person betraktas såsom skattemässigt utflyttad från Sverige bara genom att bli avregistrerad från folkbokföringen. Så är inte fallet. Inte heller är det tillräckligt att visa att den skattskyldige har en bostad eller ett permanent uppehållstillstånd i ett annat land, till exempel Spanien. Det finns tvärtom en presumtion att den som lämnar Sverige fortfarande anses vara bosatt där i fem år efter avresan. Han måste själv bevisa att han skattemässigt faktiskt är bosatt i det nya landet genom att ge prov på att inget av de tre nyss nämnda förutsättningarna är uppfyllda. Bevisbördan ligger alltså på dig själv, du måste kunna visa att du är utflyttad. Först när de fem åren har gått överförs bevisbördan på Skatteverket. Det hålls då tvärtom för sannolikt att personen är utflyttad och det är nu upp till Skatteverket att bevisa motsatsen.

Vad som krävs mer konkret som bevis på att man bytt skattehemvist är ett intyg eller annat bevis utfärdat av en spansk myndighet. Det ska styrka att man är oinskränkt skattskyldig i det nya hemlandet på grund av bosättning eller hemvist där och betalar skatt där. Dessutom måste man se till att man inte på annat sätt kan sägas ha en fortsatt, väsentlig anknytning till Sverige. Mer om detta alldeles strax. Att bevisbördan ligger på dig de första fem åren innebär att du själv måste ta initiativet till att visa att du har flyttat. Hör inte svenska Skatteverket något, eller svarar du inte på ålägganden från dem att styrka dina påståenden, antar de helt sonika att du fortfarande ska beskattas i Sverige.