Dela

Vad gör en Notarius Publicus i fastighetsaffären?

En notarius publicus är den person vars namnteckning och stämpel gör redogörelser och dokument legala och rättsenliga. Han kommer inte att intyga att dessa redogörelser är sanna, bara att personerna som skriver under dokumenten samtycker till dem, och därmed blir de officiella. Notarien läser upp överenskommelsen mellan parterna och därefter signeras handlingen av dessa jämte notarien.

Innan han skriver under frågar han om parterna har förstått innehållet. Om du inte talar bra spanska är det nödvändigt att ha en tolk eller översättare med dig. Om du inte bekräftar inför notarien att du har förstått allt skriver han inte under. Efter hans undertecknande av dokumentet lagras det i den officiella databanken. Noteras bör att en notarie inte har samma roll som en advokat och inte har något med kontrollen av fastigheten att göra. Notarien (el notario) är en utbildad jurist med komplettering av särskild notarieexamen, som är mycket krävande. Notarien utövar sin verksamhet både som rådgivare åt allmänheten och som auktoriserad statlig tjänsteman och tar betalt enligt en taxa fastställd av staten.
Notariens viktigaste funktioner är att:

  • På parts begäran upprätta dokument, till exempel avtal, enligt parternas vilja, som inte strider mot lagstiftningen.
  • Vara vittne till att parterna undertecknat dokument samt förvissa sig om att parterna förstått innebörden av dessa.
  • Kontrollera att parternas uppgifter beträffande rättshandlingsförmåga, äganderätt med mera är riktiga genom uppvisande av identitetshandlingar och genom att undersöka detta i fastighetsregistret (detta måste dock krävas av köparen, annars gör notarien det inte).
  • Arkivera alla originalhandlingar som upprättats.
  • Till parterna expediera kopior av dokument och meddela fastighetsregistret att försäljning har skett, om köparen så önskar.